FBiH: Od 18. januara dostavljeno 159 zahtjeva za biomedicinski potpomognutu oplodnju

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH od 1. januara preuzeo je nadležnost za proces biomedicinske potpomognute oplodnje te predvidio provedbu Programa utroška namijenjen za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO).

Ovaj program u iznosu od 10 miliona KM usvojila je ove sedmice Vlada Federacije BiH.

“Na osnovu toga možemo početi sa realizacijom navedenog Programa, u okviru kojeg se odobrena sredstva raspoređuju za finansiranje zdravstvenih usluga u vezi sa ostvarivanjem prava na liječenje neplodnosti BMPO na teritoriji Federacije.

Svrha Programa je liječenje neplodnosti BMPO u zdravstvenim ustanovama u Federaciji sa kojima je zaključen ugovor”, kazala je direktorica ZZOR FBiH Vlatka Martinović.

Cilj programa je omogućiti prava pacijenata, nakon utvrđivanja da se trudnoća ne može postići drugim načinima liječenja.

“Pravo na ovo liječenje iz sredstava budžeta Federacije BiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici.

Ovo pravo se odnosi na tri pokušaja intrauterine inseminacije, u skladu s medicinskim indikacijama i smjernicama, te na pet pokušaja vantjelesne oplodnje“, istakla je Martinović.

Također, Vlada Federacije BiH donijela je i Pravilnik o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava ovogodišnjeg budžeta, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provedbu biomedicinski potpomognute oplodnje.

“Ovim pravilnikom je reguliran način i postupak ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju. Od dana stupanja na snagu Pravilnika, 18. januara, zahtjevi za BMPO podnose se Federalnom zavodu i do sada je dostavljeno 159 zahtjeva“, dodaje Martinović.

Foto: Fena : Vlatka Martinović

Prema Pravilniku, kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja bili su dužni do 1. marta dostaviti Federalnom zavodu informaciju sa podacima o provedenim postupcima BMPO u prethodnom periodu, odnosno prije prelaska ovog programa u nadležnost Federalnog zavoda, za sve parove poimenično.

Do danas, kako navodi Martinović, podatke su dostavili iz svih kantona, osim Unsko-sanskog i Posavskog kantona.

Podsjećamo, Zakonom o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom utvrđena je obaveza finansiranja ovog postupka iz budžeta Federacije BiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *