NES i SBiH predložili amandmane na Ustav FBiH: Na pitanjima izmjene Ustava pokazat će se kome su bitne stolice, a kome država

U cilju postizanja trajnog ustavnog rješenja koje će omogućiti implementaciju izbornih rezultata, klubovi zastupnika Narodnog evropskog saveza (NES) i Stranke za BiH (SBiH) u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije dostavili su Ustavnoj komisiji Parlamenta FBiH na razmatranje i usvajanje prijedlog amandmana koji tretiraju postupak imenovanja Vlade sa detaljnim obrazloženjem.

Kako navode, upravo će se na pitanjima izmjene Ustava pokazati kome su bitne stolice, a kome država Bosna i Hercegovina.

Prema predloženim amandmanima, uvodi se mogućnost da predsjednik Federacije uz saglasnost jednog od potpredsjednika ili dva potpredsjednika bez saglasnosti predsjednika Federacije izvrše imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko ni na ovaj način nije moguće imenovati Vladu Federacije, prijedlog odluke o imenovanju Vlade u Parlament FBiH može poslati predsjednik Federacije ili jedan od potpredsjednika, u dodatnom roku koji je propisan ovim amandmanom.

Naime, u skladu sa važećim odrebama člana IV.B.2.5 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju, u roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika.

Prema prijedlogu NES-a i SBiH, ukoliko se ne postigne saglasnost za imenovanje Vlade Federacije, odluku o imenovanju Vlade FBiH donosi predsjednik Federacije uz saglasnost jednog od potpredsjednika, ili dva potpredsjednika bez saglasnosti predsjednika Federacije, u roku od 3 dana nakon isteka roka, koju dostavljaju Zastupničkom domu na potvrđivanje većinom glasova.

Ukoliko se odluka o imenovanju Vlade Federacije ne donese ni tada, predsjednik Federacije ili jedan od potpredsjednika u roku od 3 dana od isteka roka prijedlog odluke dostavlja Zastupničkom domu na razmatranje i odlučivanje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izabrana nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Zastupnički dom Federacije.

Ukoliko Zastupnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije postupak će se ponoviti, a rok od 30 dana počinje teći narednog dana nakon što Zastupnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije.

Integralni tekst amandmana objavljujemo u nastavku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *