Nova vlast na nivou BiH obećala svašta u nacrtu strategije reforme pravosuđa

Da li će sve obećano i provesti? Kvalitetnije optužnice, dodjele sudskih i tužilačkih predmeta bez zloupotreba, djelotvornije sankcije za tužioce i sudije…

Nakon poraznih nalaza u posljednjem izvještaju Evropske komisije o napretku BiH kada je riječ o lošem funkcionisanju pravosudnog sistema koji podriva borbu protiv korupcije, aktuelni saziv Vijeća ministara BiH uskoro će imati priliku da usvoji barem krovni okvir koji od naše države traži Evropska unija.

Kako objavljuje Fokus.ba, taj okvir je pripremljen i zove se Strategija za reformu sektora pravde u BiH za period od 2023. do 2027. godine.

Iz EU, naime, poručuju da su se pokazatelji korupcije u BiH dodatno pogoršali, dok “svi nivoi vlasti pokazuju znakove političke zarobljenosti, što direktno utiče na svakodnevni život građana”. Konstatovali su i da je nastavljeno selektivno i netransparentno krivično gonjenje i prateći sudski postupci u predmetima u vezi sa korupcijom, što je uticalo na javnost, poslovne subjekte i investitore.

Prema nacrtu strategije koju je sačinilo Ministarstvo pravde BiH, aktuelna državna vlast planira izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH uspostaviti efikasan sistem za pregled godišnjih finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija u BiH i omogućiti javno objavljivanje ličnih finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija. Propust da se u postupku imenovanja prijavi sukob interesa će biti razlog za diskvalifikovanje.

Novi zakon o sudovima

BiH će, obećavaju u dokumentu, unaprijediti funkcionisanje pravosuđa u BiH usvajanjem novog Zakona o VSTV-u BiH kojim će konsolidovati funkcije VSTV-a BiH, u skladu s evropskim standardima navedenim u mišljenjima Venecijanske komisije iz 2012., 2014. i 2021. godine, u kojima Venecijanska komisija preporučuje poboljšanje pravila i transparentnost postupka izbora članova VSTV-a BiH, osnivanje dva podvijeća, jedno za sudije i jedno za tužioce i izbjegavanje povećanog rizika od politizacije postupka imenovanja.

-BiH će unaprijediti funkcionisanje pravosuđa u BiH usvajanjem novog Zakona o sudovima BiH kojim će se osnovati poseban drugostepeni sud, čijim osnivanjem će se ojačati nezavisnost u drugostepenom rješavanju i propisati dopunska nadležnost Suda BiH, u skladu sa preporukama Struktuisanog dijaloga o pravosuđu i drugim pitanjima vladavine prava iz 2011. godine. U FBiH, RS-u i BD BiH će se izvršiti izmjene i dopune zakona o sudovima, kako bi se omogućilo efikasnije ustupanje predmeta i raspoređivanje sudija i njihovo međusobno usklađivanje. Takođe, izvršit će se međusobno usklađivanje zakona o tužilaštvima FBiH i 10 kantona, RS-a i BD Bi – ističe se u dokumentu.

Po pitanju nezavisnosti i nepristrasnosti sudija i tužilaca, dalje se navodi, VSTV BiH će nastaviti jačati mehanizam za prijavljivanje pritiska ili pokušaja uticaja na sudske predmete u toku i efektivan odgovor nadležnih institucija na svako uplitanje, uznemiravanje ili pritisak, dok će VSTV BiH povećati proaktivnost u otkrivanju problema vanjskog uplitanja u rad pravosuđa i pokretanja disciplinskih postupaka.
Predmeti ratnih zločina

Od VSTV-a će se tražiti i dalje osigura dosljednu primjenu propisa o zaštiti sistema nasumične dodjele predmeta sa ciljem izbjegavanja mogućih zloupotreba, zatim da se s posebnom pažnjom usmjeri na rješavanje specifičnih vrsta predmeta, poput predmeta krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala.

Također, navode da će VSTV nastaviti praćenje rada sudova u BiH na predmetima ratnih zločina, procesnu disciplinu i dinamiku sudovanja u ovoj vrsti predmeta.

-Povećat će se kvalitet optužnica tužilaca u BiH koji se utvrđuje na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe, optuženi oslobođen od optužbe, te na osnovu broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnica, razmjerno ukupnom broju podignutih optužnica. Povećat će se kvalitet naredbi tužioca u BiH o nesprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage koji se utvrđuje na osnovu ukupnog broja ovih odluka koje su donesene u izvještajnom periodu i ukupnog broja rješenja o uvažavanju pritužbi oštećenog ili podnosioca prijave na ove naredbe koja glavni tužilac donese u izvještajnom periodu – navodi se u strategiji.

Izvršit će se zakonske izmjene, kako bi se osiguralo da disciplinske sankcije služe kao djelotvornije sredstvo prevencije i da se uvedu garancije za sudsko preispitivanje konačnih disciplinskih odluka VSTV-a BiH. Dodatno će se pojasniti određeni disciplinski prekršaji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *