Ko je sutkinja Suda BiH koje se boji Milorad Dodik

Radila i kao mlađi savjetnik u Uredu visokog predstavnika u BiH

Advokatski tim Milorada Dodika podnio je prije dvije sedmice zahtjev za izuzeće dr. sci Jasmine Ćosić-Dedović, sutkinje Suda BiH kojoj je dodjeljena optužnica protiv predsjednika RS i lidera SNSD-a.

Šta smeta

Kao razlog Dodik je naveo sumnje u njenu nepristrasnost.

– Sudija Jasmina Ćosić-Dedović svojevremeno je bila kandidat za sudiju Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, a Milorad Dodik, tada u svojstvu srpskog člana Predsjedništva BiH, protivio se njenom imenovanju na navedenu pravosudnu funkciju u ime BiH – naveo je Dodikov advokat Goran Bubić.

Dok se čeka šta će odlučiti Sud, pitamo se ko je žena koje se boji Milorad Dodik.

Donosimo njenu biografiju.

Rođena je 1980. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu, studij prava je započela 1998. godine, a završila ga 2002. godine. Postdiplomski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je završila 27.04.2012. godine odbranom magistarskog rada na temu: “Komandna odgovornost – Statut i praksa Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju”, čime je stekla naučni stepen magistra pravnih nauka. Dana 25.05.2017. godine je doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za krivično pravo, odbranivši doktorsku disertaciju o temi: “Ispitivanje svjedoka u krivičnom postupku”. Pravosudni ispit je položila 2007. godine, a u oktobru iste godine i advokatski ispit.

Pripravnički staž je završila u periodu 2002.–2003. godine, prvo kao advokatski pripravnik – volonter, a zatim i kao mlađi savjetnik u Uredu visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Od februara 2004. do jula 2008. godine je radila kao pravni pomoćnik na Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Do imenovanja na poziciju sutkinje, obavljala je funkciju šefice Kabineta federalnog ministra zdravstva u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a dužnost sutkinje Općinskog suda u Sarajevu preuzela je 2010. godine. Na poziciju sutkinje Suda BiH je imenovana u aprilu 2016. godine.

Od aprila 2019. godine je predstavnik BiH u Konsultativnom vijeću evropskih sudija (CCJE).

Stručno usavršavanje je obavljala kroz razne vidove edukacija, seminara, okruglih stolova, konferencija, kurseva, kako domaćih tako i međunarodnih.

Od 2007. do 2011. godine je bila predstavnica Federacije Bosne i Hercegovine za oblast nasilja u porodici pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Od 2008. do 2010. godine je bila članica državnog Koordinacionog tijela za praćenje provedbe Strategije protiv maloljetničkog prestupništva u BiH. U periodu od 2007. do 2011. godine je bila članica radne grupe za provedbu i praćenje izvršenja Strategije za prevenciju nasilja u porodici u Federaciji BiH. Bila je članica brojnih radnih grupa za izradu novih zakona ili izradu izmjena i dopuna postojećih, izradu niza podzakonskih akata, multisektorskih strategija, politika i akcionih planova na državnom i entitetskom nivou.

Autor više knjiga

Višegodišnji je predavač i autor tema na seminarima i edukacijama iz krivičnog i krivičnoprocesnog prava. Stalni je edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH za oblast krivičnog prava, maloljetničkog pravosuđa i drugih oblasti materijalnog i procesnog prava i vještina, a edukator je i pri Federalnom ministarstvu pravde za edukaciju vanpravosudnih institucija o Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Autor je i koautor više publikacija iz oblasti nasilja u porodici, komandne odgovornosti, maloljetničkog prestupništva, krivičnog djela silovanja, seksualne eksploatacije s pozicije moći i zloupotrebe opojnih droga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *